خمکده
انتهورا به روایت تصویر
۱۳۸۶/۰۴/۱۵
روش خواندن چگالی سنج

چگونه آب سنج یا الکل سنج را بخوانیم؟

خواندن آبسنج یا الکل سنج بسیار ساده و روش استفاده از آن به این صورت است.

اولا نیاز به لوله آزمایشی از جنس شیشه مطابق شکل زیر دارید (مدرج نباشد بهتر است)
لوله آزمایش را از مایع (مثلامشروب الکلی) مورد نظر تا نیمه بیشتر آن پر کنید (حدود 4/3 ظرفیت) ...


لوله آزمایش حاوی مشروب الکلی را در سطح صافی قرار دهید. حال الکل سنج را به آرامی درون آن فرو کنید تا آزادانه در لوله آزمایش غوطه ور شود ...


به تصویر دقت کنید درست در محلی که آبسنج یا الکل سنج از مایع خارج شده و از روبروی آن نگاه کنید. منظور آنست که نقطه دید شما درست باید روبروی مرز مایع در لوله آزمایش و هوای درون لوله آزمایش باشد (درست مقابل خط قرمز) .

روی میله (مثلا) الکل سنج درجه ای را خواهید خوانید مثلا 32 (این عدد روی الکل سنج بصورت چاپی مشخص است)

این عدد (32) مقدار درصد الکل در مشروب شماست.

** توجه داشته باشید که دقت عمل چگالی سنج در دمای 4 درجه سانتیگراد و در فشار هوای سطح دریاست. بالا یا پائین بودن درجه حرارت یا بالاتر بودن از سطح دریا باعث مقدار جزئی اختلاف میشود ولی قابل اغماض است و میتوان از آن صرف نظر نمود.

برای آزمایش دقت چگالی سنج از آزمایش زیر استفاده کنید.

مقداری آب خالص در این لوله آزمایش بریزید و مراحل بالا را تکرار کنید عدد نشان داده شده عدد صفر است بزبان ساده تر مقدار الکل در این مایع (0%) است.

در آبسنج ، شیرینی سنج ، شرابسنج و حتی اسید سنج روش بکار میرود با این تفاوت که ارقام نشان داده شده معانی مخصوص خود را دارند.

برچسب‌ها:

0 Comments:
Links to this post:
ایجاد یک پیوند